Friday, October 5, 2012

ชำแหละพื้นฐานหุ้น INTUCH 2012Q2 ดูกระแสเงินสดจากการดำเนินงานและเงินลงทุนที่ดินอาคารอุปกรณ์ทรัพย์สินไม่มีตัวตน


     ผมชำแหละพื้นฐานหุ้น INTUCH รวมงบการเงิน 2012Q2 เพื่อดู กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และเงินลงทุนเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันอันได้แก่ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และทรัพย์สินไม่มีตัวตน  วาดออกมาเป็นกราฟได้ดังภาพข้างล่างครับ


     จากกราฟจะเห็นว่า กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของ INTUCH (เส้นสีดำ) ไม่ค่อยดีนักในช่วงปี 2002 - 2009 แถวยังมีค่าน้อยกว่าเงินลงทุนเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน (เส้นสีแดง) เสียอีก แต่ในปี 2010 เป็นต้นมา กระแสเงินสดจากการดำเนินงานได้พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วสวนทางกับเงินลงทุนเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันที่ลดต่ำกว่าเดิมมาก จุดทางขวาสุดของกราฟเป็นข้อมูลครึ่งแรกของปี 2012 ครับ


===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ (เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผล
ะหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด)

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"