Wednesday, October 17, 2012

ชำแหละพื้นฐานหุ้น IHL 2012Q2 ดูรายได้สะสมและกำไรสุทธิสะสม

     ผมชำแหละพื้นฐานหุ้น IHL รวมงบการเงิน 2012Q2 เพื่อดู รายได้และกำไรสุทธิ ในรูปแบบข้อมูลสะสมจากปี 2004 - ปัจจุบัน วาดออกมาเป็นกราฟได้ดังภาพข้างล่างครับจากกราฟจะเห็นได้ว่าข้อมูลในรูปแบบสะสมมีลักษณะที่มองเห็นแนวโน้มความเป็นไปของปัจจัยพื้นฐานได้ง่ายกว่า การสะสมมูลค่าของรายได้และกำไรสุทธิเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จุดทางขวาสุดเป็นค่าสะสมรวมครึ่งแรกของปี 2012 ครับ

===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ (เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผลร
ะหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด)

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"