Tuesday, October 9, 2012

ชำแหละพื้นฐานหุ้น INTUCH 2012Q2 ดูมูลค่าที่แท้จริง


     ผมชำแหละพื้นฐานหุ้น INTUCH รวมงบการเงิน 2012Q2 จนได้ [ องค์ประกอบของมูลค่าที่แท้จริง ] สำหรับสมมุติฐานการเติบโตของรายได้สะสมทั้งสามแบบครบแล้ว ต่อไปผมพิจารณาว่า โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ตามสมมุติฐานการเติบโตของรายได้สะสมแต่ละแบบน่าจะเป็นเท่าใด เพื่อประเมินออกมาเป็นมูลค่าที่แท้จริงของ INTUCH ณ สิ้นปี 2012 ผมเห็นว่า กิจการ INTUCH มีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงเป็นไปได้มากว่ารายได้สะสมจะเพิ่มค่าขึ้นแบบเส้นโค้ง (quadratic) เพราะหากรายได้สะสมเพิ่มขึ้นแบบเส้นตรง (linear) แล้ว รายได้ในไตรมาสที่ผ่านไปในอนาคตจะมีค่าเท่าเดิมไปตลอด และหากรายได้สะสมเพิ่มขึ้นน้อยมากด้วยอัตรา 0.5% ต่อปี (saturated) แล้ว จะหมายความว่ากิจการแทบไม่มีรายได้เลยในแต่ละปีที่ผ่านไปในอนาคต ดังนั้นผมจึงประเมินว่า มีโอกาส 90% ที่รายได้สะสมของ INTUCH จะเพิ่มขึ้นแบบ quadratic  มีโอกาส 9% ที่รายได้สะสมของ INTUCH จะเพิ่มขึ้นแบบ linear และมีโอกาส 1% ที่รายได้สะสมของ INTUCH จะเพิ่มขึ้นแบบ saturated ดังนั้นมูลค่ากิจการที่แท้จริงของ INTUCH จึงอยู่ในช่วง 32,814.54 - 39,363.77 ล้านบาท เมื่อขายกิจการทั้งหมดออกไปที่ราคา 10 - 15 เท่าของกำไรของผู้ถือหุ้นประจำปีที่ 10 ดังรายละเอียดในตารางข้างล่าง     ในขณะนี้ กิจการ INTUCH มีหุ้นที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 3,206.42 ล้านหุ้น ดังนั้นมูลค่าที่แท้จริงของกิจการ INTUCH จึงตกอยู่ในช่วง 68.34 - 77.67 บาทต่อหุ้น เพื่อนนักลงทุนอย่าลืมนะครับว่า นี่เป็นตัวเลขที่ได้จากการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative) แต่ความเสี่ยงในการเข้าลงทุนในกิจการใดก็ตามจะต้องพิจารณาเชิงคุณภาพ (qualitative) ด้วย เช่น ความสามารถและธรรมาภิบาลของผู้บริหาร แนวโน้มสภาวะอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจโดยรวม การเข้าลงทุนในกิจการ INTUCH ด้วยความเสี่ยงที่ต่ำมาก ๆ จะเกิดขึ้นเมื่อราคาหุ้นตกลงไปเหลือครึ่งหนึ่งของมูลค่าที่แท้จริง หรือ 34.17 - 38.84 บาทต่อหุ้น ซึ่งโดยมากจะเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงวิกฤติของเศรษฐกิจหรือวิกฤติของกิจการเท่านั้น นอกจากนี้แล้วท่านจะลงทุนด้วยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นกว่าในภาวะวิกฤติมากครับ มูลค่าที่แท้จริงดังกล่าว เมื่อเทียบกับราคาปิด 64.75 บาทของวันที่ 8 ตุลาคม 2012 แล้วจะเห็นว่า ตลาดได้ให้ราคาหุ้น INTUCH ใกล้เคียงกับมูลค่าที่แท้จริงอยู่แล้ว แสดงว่าในขณะนี้ตลาดหุ้นไทยค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพ เมื่อตลาดมีประสิทธิภาพ ผมจะพิจารณาต่อไปด้วยปัจจัยทางเทคนิค สิ่งที่ได้จากการชำแหละหุ้น INTUCH อีกประการหนึ่งซึ่งผมสงสัยมานานคือว่า การหามูลค่าที่แท้จริงของหุ้นทั่วไป กับหุ้นที่เป็นบริษัทโฮลดิ้ง แตกต่างกันหรือไม่ ก็พบว่าไม่ต่างกันครับ

===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ (เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผลระหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด)


ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"


 facebook.com/truestockvalue

 twitter.com/thstockinvest
 gplus.to/chamlaehoon
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"