Friday, September 7, 2012

ชำแหละพื้นฐานหุ้น ADVANC 2012Q2 ดูรายได้และกำไรสุทธิ

     ผมชำแหละพื้นฐานหุ้น ADVANC รวมงบการเงิน 2012Q2 เพื่อดูรายได้และกำไรสุทธิ วาดออกมาเป็นกราฟได้ดังภาพข้างล่างครับ


จากกราฟจะเห็นการเติบโตของรายได้ (เส้นสีดำของ ADVANC อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2001 ถึงปัจจุบัน จุดข้อมูลขวาสุดเป็นข้อมูลครึ่งปี 2012  สำหรับกำไรสุทธิ (เส้นสีแดง) มีลักษณะคงที่ในช่วงปี 2005 - 2010 และได้เร่งตัวขึ้นหลังปี 2010 เป็นต้นมาครับ


===================================================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ (เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผล
ะหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด)

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"