Wednesday, September 12, 2012

ชำแหละพื้นฐานหุ้น THCOM 2012Q2 ดูรายได้สะสมและกำไรสุทธิสะสม

     ผมชำแหละพื้นฐานหุ้น THCOM รวมงบการเงิน 2012Q2 เพื่อดู รายได้และกำไรสุทธิ ในรูปแบบข้อมูลสะสมจากปี 2001 - ปัจจุบัน วาดออกมาเป็นกราฟได้ดังภาพข้างล่างครับ
จากกราฟจะเห็นได้ว่าข้อมูลในรูปแบบสะสมมีลักษณะที่มองเห็นแนวโน้มความเป็นไปของปัจจัยพื้นฐานได้ง่ายกว่าข้อมูลรายปี เส้นกราฟรายได้สะสม (สีดำ) มีการเพิ่มค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยอัตราเร่งที่สูงกว่ากำไรสุทธิสะสม (เส้นสีแดง) จุดสีแดงขวาสุดเป็นข้อมูลรวมครึ่งแรกของปี 2012 ครับ

===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ (เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผล
ะหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด)

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"