Wednesday, September 12, 2012

ชำแหละพื้นฐานหุ้น THCOM 2012Q2 ดูค่าสะสมของกำไรของผู้ถือหุ้น เงินปันผล และดอกเบี้ยจ่าย

     ผมชำแหละพื้นฐานหุ้น THCOM รวมงบการเงิน 2012Q2 ได้ค่ากระแสเงินสดจากการดำเนินงาน เมื่อหักออกด้วยเงินลงทุนเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันอันได้แก่ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และทรัพย์สินไม่มีตัวตน (รวมค่าสัมปทาน) แล้ว จะได้เป็นกำไรของผู้ถือหุ้น (owner's earning) ค่าสะสมของกำไรของผู้ถือหุ้นระหว่างปี 2001 - ปัจจุบัน เปรียบเทียบกับเงินปันผลและดอกเบี้ยจ่าย วาดเป็นกราฟได้ดังภาพข้างล่างครับ


จากกราฟจะเห็นได้ว่า ดอกเบี้ยจ่ายได้พอกพูนขึ้นไปเรื่อย ๆ สะสมจนมีค่าประมาณ 6000 ล้านบาทแล้ว ส่วนเงินปันผลก็เคยจ่ายเพียงครั้งเดียวในรอบสิบปี ประมาณสองร้อยกว่าล้านบาท ส่วนกำไรของผู้ถือหุ้นสะสมก็ดำดิ่งในช่วงปี 2001 - 2006 จนลงลึกไปถึงระดับติดลบหมื่นห้าพันล้านบาท จากนั้นจึงฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ที่ประมาณติดลบเก้าพันล้านบาทในปัจจุบัน แม้ว่ากิจการจะยังมีกำไรของผู้ถือหุ้นสะสมติดลบ แต่กราฟเส้นสีดำหลังปี 2007 เป็นต้นมาก็แสดงให้เห็นว่า กิจการกำลังฟื้นตัวขึ้นอย่างชัดเจน และผมจะใช้กำไรของผู้ถือหุ้นสะสมหลังปี 2007 เป็นต้นมาเป็นปัจจัยเพื่อคาดการณ์กำไรของผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตสิบปีข้างหน้า ซึ่งจะนำไปสู่มูลค่าที่แท้จริงของกิจการต่อไปครับ

===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ (เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผล
ะหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด)

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"