Wednesday, September 5, 2012

ช่องแนวโน้มราคาและแนวเส้น supply line ของ FaceBook

     ผมวาดช่องแนวโน้มราคาในกราฟรายวันของหุ้น FaceBook (FB) ได้ดังรูปข้างล่าง โดยแบ่งช่องแนวโน้มขาลงออกเป็นสามช่องย่อย ขณะนี้ราคาหุ้น FB กำลังเลียบเคียงไปตามเส้นขอบล่างของช่องแนวโน้ม เส้นสีม่วงในกราฟเป็นเส้น supply line ซึ่งราคาหุ้นต้องฝ่าขึ้นไปให้ได้ก่อนจะสามารถฟื้นตัวขึ้นต่อไปได้ สังเกตแถบบอลลิงเกอร์สีแดงที่เริ่มมีการคอดเล็กลง พร้อมระดับ RSI เข้าเขตขายมากเกินไปครับ


===================================================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"