Saturday, June 29, 2013

เริ่มภารกิจที่ 9 ของเครื่องบินขับไล่ GLOBAL

     หลังจากที่เครื่องบินขับไล่ GLOBAL ดำเนิน [ภารกิจที่ 8] จนมีแต้มสะสม 434,353 แต้ม แล้วหยุดพักมาได้ระยะหนึ่ง ในระหว่างน้้นเครื่องบินขับไล่ได้ลดเพดานบินจากจุดสูงสุด high(27.25) ลงมาตามแนวก้อนเมฆ (Supply line เส้นประสีขาว) จนผ่านเส้นนำวิถี EMA100D สีชมพู ลงไปแตะเส้นนำวิถี EMA200D สีส้ม ดังในภาพจอเรดาร์รายวันข้างล่าง แล้วไต่ความสูงไปยังขอบบนของก้อนเมฆขาว บัดนี้นักบินได้ตรวจพบอากาศยานข้าศึกและพร้อมดำเนินภารกิจที่ 9 แล้วจึงได้เริ่มบันทึกเหตุการณ์ของภารกิจใหม่ต่อไป


ลำดับเหตุการณ์ในภารกิจของเครื่องบินขับไล่ GLOBAL มีดังนี้
 • 28 มิ.ย. 2013 นักบินตรวจพบอากาศยานข้าศึกโผล่เหนือก้อนเมฆ (Supply line เส้นประสีขาว) เห็นเป็นสีเขียว ๆ ที่ระดับความสูง ATC(23.30) เมื่อนักบินเหลือบดูระดับเชื้อเพลิงพบว่า  EMA5D(22.531) > EMA10D(22.488) เพียงพอสำหรับการทำงาน จึงได้รับคำสั่งให้เริ่มภารกิจใหม่ ภายใต้รหัส GLOBAL02072013
    
 • 2 ก.ค. 2013 นักบินแลกแต้มตั้งต้นเป็นขีปนาวุธที่ความสูง ATO(23.20) เพื่อบรรจุเข้ารังเพลิงจำนวน 434,353/23.20 = 18,700 ลูก มีแต้มคงเหลือ 513 แต้ม (ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการบรรจุหรือยิงขีปนาวุธ) แล้วจึงออกเดินทางไล่ติดตามอากาศยานของข้าศึก โดยใช้เส้นนำวิถีคู่คือ EMA5D(22.488) สีเหลือง และ EMA10D(22.472) สีฟ้า ยกเลิกภารกิจถ้าอากาศยานข้าศึกบินต่ำลงไปถึงความสูง 23.20*0.90 = 19.71 หรือเชื้อเพลิงหมด EMA5D < EMA10D
    
 • 4 ก.ค. 2013 อากาศยานข้าศึกที่โผล่ออกมาจากก้อนเมฆได้เพียงสองวัน มุดหายกลับเข้ากลีบเมฆอีกครั้งที่ความสูง ATC(21.10) นักบินตรวจสอบพบว่า เชื้อเพลิงรั่ว EMA5D(22.050) < EMA10D(22.262) จึงล็อคเป้าอากาศยานข้าศึก
    
 • 5 ก.ค. 2013 ขีปนาวุธทั้งหมดถูกปล่อยออกไปทำลายเป้าซึ่งล็อคไว้ที่ความสูง ATO(21.30) ภารกิจล้มเหลว ได้แต้มกลับคืนมา 513 + (18,700*21.30) = 398,823 แต้ม
    

โปรดติดตามไปเรื่อย ๆ ครับว่า หากนักบินมีวินัย ดำเนินตามแนวปฏิบัติที่วางแผนไว้อย่างเคร่งครัดแล้ว ในระยะยาวแต้มสะสมของเครื่องบินขับไล่ GLOBAL จะเป็นอย่างไรต่อไป

[ภารกิจที่ 10] [ศูนย์บัญชาการ]

Short URL =  http://bit.ly/18l9gVu

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"