Wednesday, June 26, 2013

เครื่องบินขับไล่ DTAC เชื้อเพลิงเต็มถัง รอให้อากาศยานข้าศึกโผล่หัวเขียว ๆ ขึ้นจากก้อนเมฆขาวเพื่อเริ่มภารกิจใหม่

     การลาดตระเวนใต้ก้อนเมฆขาวของเครื่องบินขับไล่ DTAC ดำเนินมาได้ระยะหนึ่ง บัดนี้อากาศยานข้าศึกได้ลอยตัวขึ้นมาอยู่ขอบบนของก้อนเมฆกำลังจะโผล่ออกมาให้ไล่ติดตาม สำรวจดูเชื้อเพลิงในถัง ตอนนี้ EMA5D(114.942) > EMA10D(114.489) พร้อมสำหรับภารกิจใหม่แล้ว รอเพียงให้เห็นข้าศึกถนัดตากว่านี้เท่านั้นครับ


Short URL = http://bit.ly/135yk0e


==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"