Thursday, June 27, 2013

เครื่องบินขับไล่ Facebook ไล่ล่าอากาศยานข้าศึกมาถึงขอบบนของเมฆก้อนที่ 2 ระดับเชื้อเพลิงยังเหลือเฟือ

     หลังจากที่เครื่องบินขับไล่ FB ผ่านเส้น Supply line 1 ดังรูปข้างล่างขึ้นไปได้พร้อม EMA5D > EMA10D เริ่มไล่ติดตามอากาศยานข้าศึกในภารกิจ FB19062013 แล้ว บัดนี้อากาศยานข้าศึกได้หนีขึ้นมาถึง Supply line ที่ 2 แล้ว นักบินเหลือบตามองระดับเชื่อเพลิงพบ EMA5D(24.33) มากกว่า EMA10D(24.21) ยังคงไล่ล่าข้าศึกไปได้ไม่มีปัญหาครับ


Short URL =  http://bit.ly/18ir4jT

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"